تدوین برنامه عملیاتی و رویکرد علمی مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر

نشست اعضای مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر با معاونت تحقیقات وفناوری در تاریخ 24 اردیبهشت 1403 برگزار گردید.

تدوین برنامه عملیاتی و رویکرد علمی مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر

1403/02/29

آرشیو
آرشیو
bg
bg
tabs

Affiliation

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر:

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

Noncommunicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran