• 1400/12/16 - 12:02
  • - تعداد بازدید: 187
  • - تعداد بازدیدکننده: 186
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جلسه سرپرست معاون تحقیقات و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر با اساتید گروه های میکروب و قارچ و باکتری

اشتراک دیتای کوهورت بزرگسال با گروه های میکروب و قارچ و باکتری

در تاریخ 1400/12/08 جلسه ای در مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر در خصوص اشتراک داده های کوهورت بزرگسال فسا با گروه میکروب و قارچ و انگل و ویروس و باکتری برگزار شد و در این جلسه آقایان دکتر منصوری و دکتر دهقان در خصوص اهمیت داده های کوهورت و چگونگی استفاده از آن برای مدعوین شرح دادند.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 5824
کلمات کلیدی
صدیقه آقایی کیان
خبرنگار

صدیقه آقایی کیان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: