دکتر مجتبی فرجام

دکتر مجتبی فرجام

تلفن: 07153314068
ایمیل: farjam.md@gmail.com

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

http://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Farjam

تحصیلات

دکترای تخصصی فارماکولوژی

سوابق اجرایی

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجری اصلی طرح تحقیقاتی کوهورت پرشین

 دکتر رضا همایونفر

دکتر رضا همایونفر

ایمیل: r_homayounfar@yahoo.com

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

http://isid.research.ac.ir/Reza_Homayounfar

شماره همراه: 989125140840

تحصیلات

دکترای تخصصی تغذیه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: