• 1401/11/03
  • - تعداد بازدید: 127
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

1 .تعیین شیوع و بروز بیماریهای غیرواگیر

2 .شناخت و بررسی عوامل تعیین کننده مرتبط با بیماریهای غیرواگیر

3 .شناسایی الگوها و روند عوامل خطر پیامدهای بیماریهای غیرواگیر

4 .شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با بقا در افراد با بیماریهای غیرواگیر

5 .بهبود و توسعه روشهای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

6 .طراحی و اجرای مطالعه کوهورت و ثبت بیمارهای غیرواگیر و نیز ایجاد بانک اطالعاتی مرتبط با بیماریهای غیرواگیر

7 .مطالعات مربوط به سیگار، الکل، مواد مخدر، روانگرد ها و و پیش ساز ها با رویکرد اجتماعی در ابعاد پایه، بالینی وجمعیت شناختی

8 .مطالعات مربوط به اختالالت خلقی، افسردگی، اضطراب، خواب و خودکشی

9 .مطالعات مربوط به کاهش تلفات مرتبط با سوانح ترافیکی و جاده ای

10 .مطالعات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک در تشخیص و درمان بیماریها غیرواگیر

11 .مطالعات مربوط به تهیه ی کیت ها و روش های نوین در غربالگری و تشخیص زودرس بیماری ها غیرواگیر

12 .تحقیق و توسعه داروهای گیاهی و شیمیایی در بیماری ها غیرواگیر با تمرکز بر فناوری و محصول محوری

13 .مطالعات مربوط به بیماری های متابولیک و چاقی و اضافه وزن

14 .بررسی و مداخله مربوط به سالمت مادر و کودک

15 .مطالعات و مداخالت جمعیت شناختی

16 .شناسایی، کاهش عوامل خطر، پیشگیری و مراقبت و درمان در بیماران سرطانی

17 .بررسی اثر بخشی گیاهان دارویی در تسکین عالئم، کنترل و درمان سرطان

18 .بررسی اثر بخشی گیاهان دارویی در تسکین عالئم، کنترل و درمان سرطان

19 .شناسایی بیومارکرهای مولکولی تشخیص، پیشرفت و درمان سرطان

                                                                                                                           

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: