• 1402/08/15
 • - تعداد بازدید: 354
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا 1400 تا 1405

اعضای تیم برنامه ریزی

دکتر الهام زارع نژاد             ریاست مرکز
دکتر رضا تبریزی معاون پژوهشی مرکز
دکتر مهسا رستمی  مدیر اجرایی مرکز
دکتر مجتبی فرجام عضو هیات علمی مرکز
یاسر منصوری عضو هیات علمی مرکز
عبدالمجید قاسمیان عضو هیات علمی مرکز
علی قنبری اسد عضو هیات علمی
 مرکز مریم زحمت کشان عضو هیات علمی مرکز

رسالت:

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر جزئی از ساختار دانشگاه علوم پزشكی فسا به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی مصم است تا با استفاده از پتانسیل ها و امكانات بالقوه موجود شواهد علمی و عینی الزم در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر که رسالت این مرکز قلمداد می شود، ظرفیت سازی و همكاری های بین بخشی در حوزه تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را مهیا نماید.

دورنما:

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشكی فسا بر آن است تا پنج سال آینده، با به کارگیری تمام توان بالقوه، با نهادینه کردن امر پژوهش در سطح ملی و بین المللی نه تنها جایگاه فعلی خود را در رتبه بندی های ملی و در سطح دنیا ارتقا دهد بلكه بتواند در هدایت و برنامه ریزی های سیستم و جامعه سلامت طبق برنامه ملی ایران نقش آفرینی نماید.

ارزش ها:

 1. تاکید به پایبندی بر ارزش های متعالی اسلامی
 2. رعایت کامل اصول اخلاقی و اصول علمی در پژوهش
 3. ارزش نهادن به فعالیت گروهی و کار تیمی
 4. گام برداشتن در راستای نیل به چشم انداز کشور
 5. توجه به اثر گذار بودن نتایج تحقیقات در راستای ارتقالی سلامت جامعه

 

فرم تحلیل عوامل درونی 

ردیف قوت و ضعف ها  وزن اثر  درجه پاسخگویی نمره نهایی  
S1  روند رو به افزاریش کمی فعالیت های پژوهشی ملی و بین المللی  0.027 4 0.11 قوت
S2  روند رو به افزاریش کیفی فعالیت های پژوهشی ملی و بین المللی  0.031 4 0.14 قوت
S3 پرداختن مرکز به مهمترینحیطه سلامت یعنی بیماری های غیر واگیر 0.043 4 0.17 قوت
S4 دارا بودن کوهورت پرشین فسا(بزرگسالان) 0.054 4 0.21 قوت
S5 دارا بودن کوهورت نوجوانان و جوانان فسا 0.043 4 0.17 قوت
S6 دارا بودن سیستم رجیستری قلب 0.031 4 0.14 قوت
S7

وجود کارشناسان و اعضای مجرب

0.054 4 0.21 قوت
S8 داشتن سیستم ترجمان دانش 0.025 4 0.11 قوت
S9 وجود کمیته تحقیقات دانشجویی و یوسرن 0.031 4 0.14 قوت
S10 کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکل زیر 3 سال کشور در سال1399 0.054 4 0.21 قوت
S11 دسترسی پژوهشگران و محققین به وب سایت 0.028 3 0.12 قوت
S12 اعطای سالیانه نشان حکیم شرق 0.022 3 0.10 قوت
W1 کمبود پژوهشگر در مرکز تحقیقات 0.054 2 0.21 ضعف
W2 همکاری های ناکافی با سایر سازمان ها و ارگان ها 0.054 2 0.21 ضعف
W3 نقایصی در سایت مرکز تحقیقات 0.031 1 0.06 ضعف
W4 محدودیت های فضای فیزیکی و عدم رعایت حریم خصوصی 0.031 1 0.03 ضعف
W5 کم بودن مطالعات تحقیقات ثانویه 0.043 2 0.17 ضعف
W6 توجه ناکافی به طرح های  اثر گذار در مطالعات مرکز 0.054 2 0.21 ضعف
W7 توجه ناکافی به بهبود سیستم رجیستری مرکز 0.031 2 0.06 ضعف
جمع   2.78 58 0.991  

 

 

تجزیه و تحیلیل محیط خارجی(EFE)

ردیف قوت و ضعف ها وزن اثر درجه پاسخگویی نمره نهایی
O1 مجاورت و همکاری علوم پزشکی شیراز 0.8 3 0.32
O2 ارتباط تحقیقاتی خوب یا مراکز تحقیقاتی فرا دانشگاه 0.1 3 0.24
O3 حمایت دانشگاه و معاونت پژوهشی از مراکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر 0.8 3 0.24
T1 عدم تخصیص بودجه مستقل مرکز 0.1 2 0.1
T2 محدودیت های دسترسی به برخی منابع کتاب شناختی بین المللی 0.1 1 0.1
T3 مشکلات مالی در ادامه روند کوهورت های مرکز و رجیستری های حاضر 0.1 2 0.1

 

ماتریس SWOT

ماتریس SWOT قوت ضعف
روند رو به افزاریش کمی فعالیت های پژوهشی ملی و بین المللی کمبود پژوهشگر در مرکز تحقیقات
روند رو به افزایش کیفی فعالیت های پژوهشی ملی و بین المللی همکاری های ناکافی با سایر سازمان ها و ارگان ها
پرداختن مرکز به مهترین حیطه سلامت یعنی بیماری های غیرواگیر نقایصی در سایت مرکز
دارا بودن کوهورت پرشین فسا(بزرگسال) محدودیت فضای فیزیکی و عدم رعایت حریم خصوصی
دارا بودن کوهورت جوانان و نوجوانان فسا کم بودن مطالعات تحقیقات ثانویه
دارا بودن سیستم رجیستری قلب فسا توجه ناکافی به طرح های اثرگذار در مطالعات
وجود کارشناسان و اعضای مجرب  
داشتن سیستم ترجمان دانش  
وجود کمیته تحقیقات دانشجویی و یوسرن  
کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیكل زیر 3 سال کشور در سال 1399  
دسترسی پژوهشگران و محققین به وب سایت   
اعطای سالیانه نشان حكیم شرق  
فرصت ها - O مجاورت و همكاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

توسعه کمی و کیفی

آموزش و توانمند سازی

ترویج ترجمان دانش

حمایت طلبی از سازمان و ارگان ها

تحلیل اطلاعات براساس دیتاهای کوهورت ها، انجام مطالعات ثانویه و تاثیرگذار

ارتباط تحقیقاتی خوب با مراکز تحقیقاتی فرا دانشگاه
حمایت دانشگاه و معاونت پژوهشی از مرکز تحیقات بیماری های غیر واگیر
تهدیدها - T عدم تخصیص بودجه مستقل مرکز درامدزایی تقویت منابع از جمله نیروی انسانی، مالی و تجهیزات
محدودیت های دسترسی به برخی منابع کتاب شناختی بین المللی
مشکلات مالی در ادامه روند کوهورت های مرکز و رجیستری های حاضر

استراتژی های لازم

 • توسعه کمی و کیفی
 • آموزش و توانمندسازی
 • ترویج ترجمان دانش
 • درآمدزایی
 • حمایت طلبی از سایر سازمان ها و ارگان ها
 • تحلیل اطلاعات بر اساس دیتاهای کوهورت ها، انجام مطالعات ثانویه و تاثیرگذار
 • تقویت منابع از جمله نیروی انسانی، مالی و تجهیزات

 

اهداف استراتژیک(Goals Strategies ):

S1G1. بهبود وضعیت کمی پژوهش ها در جهت افزایش برون داد تحقیقات

S1G2 . بهبود کیفی فعالیت های اموزشی و پژوهشی مرکز

S2G1 . تمرکز بر تقویت توانمندهای اعضای مرکز

S2G2 . تقویت توانمندیهای پژوهشی دانشجویان و محققین

S3G1 . انجام فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره ای مولد درآمد برای مرکز

S4G1 . تقویت منابع سخت افزاری و نرم افزاری مرکز

S5G1 . افزایش دسترسی مخاطبین و ذینفعان به شواهد علمی تولید شده در مرکز با الگوی ترجمان دانش

S6G1 . انجام مطالعات مبتنی بر اطالعات جمع آوری شده در کوهورت های پرشین و نوجوانان، دیتاهای ریجستری مرکز و مطالعات ثانویه

S7G1 . انجام وظایف در راستای ماموریت های محوطه از سوی وزارتخانه ودانشگاه به مرکز

 

اهداف اختصاصی(Objectives):

S1G1O1 . افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت ملی و بین المللی به میزان حداقل 5 %

S1G1O2 . افزایش پروپوزال های مرکز به میزان 10 درصد سال قبل و پروپوزال طرح های اثرگذار به میزان 5 درصد

S1G1O3 . افزایش تعداد تحقیقات مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی به اندازه 2 و یک طرح طی دوره یكساله

S1G2O4 . ارتقای شاخص index-H اعضای هیات علمی و مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و نیز ضریب تاثیر مقاالت مرکز

S1G2O5 . ارتقای سطح کیفی کارگاهها، جمع آوری دیتاهای کوهورت هایپرشین-جوانان، ریجستری های مرتبط

S1G2O6 . تمرکز حداقل بر 1 طرح تحقیقات مگاپروژه ای و استانی

S2G1O7 . افزایش آگاهی و توانمندی مرکز در زمینه مطالعات براسای دیتاکاوی

S2G1O8 . افزایش آگاهی و توانمدی مرکز در زمینه مطالعات انالیزهای analysis hoc ad از دیتاهای کوهورت مرکز

S2G1O9 . افزایش آگاهی و توانمدی مرکز در زمینه مطالعات انالیزهای ثانویه

S2G2O10 . تقویت 5 درصدی محققین در صورت همكاری با مرکز تحقیقات

S2G2O11 . تقویت 5 درصدی دانشجویان در صورت همكاری با مرکز تحقیقات

S3G1O12 . جذب منابع مالی از سازمان ها و نهادهای بین الملی، کشوری و استانی اعمم از دولتی و خصوصی به میزان 1 درصد

 

از کل هزینه های تحقیقاتی مرکز:

S4G1O13 . تقویت منابع سخت افزاری متناسب با 100 درصد پرسنل مرکز

S4G1O14 . تقویت منابع نرم افزاری متناسب با 100 درصد پرسنل مرکز

S5G1O15 . در دستری قرار دادن نتایج تحقیقات مرکز به صورت ترجمان دانش تا افزایش 50 درصد سالیانه

S6G1O16 . انجام مطالعات مبتنی بر اطالعات کوهورت پرشین مرکز با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز

S6G1O17 . انجام مطالعات مبتنی بر اطالعات کوهورت پرشین نوجوانان با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز

S6G1O18 . انجام مطالعات مبتنی بر اطالعات ریجستری مرکز با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز

S6G1O19 . انجام مطالعات ثانویه با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز

S7G1O20 . انجام مطالعات مربوط به سرطان در مرکز تحقیقات

S7G1O21 . انجام حداقل یک طرح اثر گذار در مرکز تحقیقات

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: