برنامه عملیاتی

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا 1400 

اعضای تیم برنامه ریزی

 

دکتر عزیز اله دهقان  ریاست مرکز 
دکتر رضا تبریزی معاون پژوهشی مرکز
دکتر الهام زارع نژاد مدیر اجرایی مرکز 
دکتر مجتبی فرجام  عضو هیات علمی مرکز
دکتر یاسر منصوری عضو هیات علمی مرکز
دکتر عبدالمجید قاسمیان عضو هیات علمی مرکز
دکتر علی قنبری اسد عضو هیات علمی مرکز
دکتر مریم زحمت کشان عضو هیات علمی مرکز

 

ردیف هدف کلی اهداف اختصاصی
1 S1G1  بهبود وضعیت کمی پژوهش ها در جهت افزایش برون داد تحقیقات S1G1O1 افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت ملی و بین المللی به میزان حداقل 5 %
2 S2G1O2 افزایش پروپوزال های مرکز به میزان 10 درصد سال قبل و پروپوزال طرح های اثرگذار به میزان 5 درصد 
3 S1G1O3 افزایش تعداد تحقیقات مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی به اندازه 2 و یک طرح طی دوره یکساله
4 S1G2 بهبود کیفی فعالیت های اموزشی و پژوهشی مرکز S1G2O4 ارتقای شاخص H-index اعضای هیات علمی و مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و نیز ضریب تاثیر مقاالت مرکز 
5 S1G2O5 ارتقای سطح کیفی کارگاهها، جمع آوری دیتاهای کوهورت های پرشین-جوانان، ریجستری های مرتبط
6 S1G2O6 تمرکز حداقل بر 1 طرح تحقیقات مگاپروژه ای و استانی
7 S2G1 تمرکز بر تقویت توانمندهای اعضای مرکز  S2G1O7 افزایش آگاهی و توانمندی مرکز در زمینه مطالعات براساس دیتاکاوی
8 S2G1O8 افزایش آگاهی و توانمندی مرکز در زمینه مطالعات انالیزهای analysis hoc ad از دیتاهای کوهورت مرکز 
9 S2G1O9 افزایش آگاهی و توانمندی مرکز در زمینه مطالعات انالیزهای ثانویه
10 S2G2  تقویت توانمندیهای پژوهشی دانشجویان و محققین S2G2O10 تقویت 5 درصدی محققین در صورت همکاری با مرکز تحقیقات
11 S2G2O11 تقویت 5 درصدی دانشجویان در صورت همکاری با مرکز تحقیقات
12 S3G1 انجام فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره ای مولد درآمد برای مرکز  S3G1O12 جذب منابع مالی از سازمان ها و نهادهای بین الملی، کشوری و استانی اعمم از دولتی و خصوصی به میزان 1 درصد از کل هزینه های تحقیقاتی مرکز
13 S4G1 تقویت منابع سخت افزاری و نرم افزاری مرکز  S4G1O13 تقویت منابع سخت افزاری متناسب با 100 درصد پرسنل مرکز
14 S4G1O14 تقویت منابع نرم افزاری متناسب با 100 درصد پرسنل مرکز
15 S5G1 افزایش دسترسی مخاطبین و ذینفعان به شواهد علمی تولید شده در مرکز با الگوی ترجمان دانش S5G1O15 در دسترس قرار دادن نتایج تحقیقات مرکز به صورت ترجمان دانش تا افزایش 50 درصد سالیانه
16 S6G1 انجام مطالعات مبتنی بر اطالعات جمع آوری شده در کوهورت های پرشین و نوجوانان، دیتاهای ریجستری مرکز و مطالعات ثانویه S6G1O16 انجام مطالعات مبتنی بر اطالعات کوهورت پرشین مرکز با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز
17 S6G1O17 انجام مطالعات مبتنی بر اطالعات کوهورت پرشین نوجوانان با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز 
18 S6G1O18 انجام مطالعات مبتنی بر اطلاعات ریجستری مرکز با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز
19 S6G1O19 انجام مطالعات ثانویه با رشد 5 درصد سالیانه نسبت به کل تحقیقات مرکز 
20 S7G1 انجام وظایف در راستای ماموریت های محوله از سوی وزارتخانه ودانشگاه به مرکز  S7G1O20 انجام مطالعات مربوط به سرطان در مرکز تحقیقات
S7G1O21 انجام مطالعات مربوط به سرطان در مرکز تحقیقات

 

S1G1: بهبود وضعیت کمی پژوهش ها در جهت افزایش برون داد تحقیقات 

S1G1O2: افزایش پروپوزال های مرکز به میزان 10درصد سال قبل و پروپوزال ها طرح های اثرگذار به میزان 5 درصد
ردیف شرح فعالیت گروه هدف مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا چگونگی اجرا بودجه نحوه پایش ملاحظات
1 انجام حداقل یک طرح تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی کشوری مراکز تحقیقات در کشور مرکز 1400 مراکز همکار شرکت در فراخوان گرانت ها رایگان تعداد تحقیقات  
2 انجام حداقل یک طرح تحقیقاتی مشتر ک با مراکز تحقیقاتی استانی مراکز تحقیقات در استان مرکز 1400 مراکز همکار شرکت در فراخوان گرنت رایگان تعداد تحقیقات  

 

S1G1 :بهبود وضعیت کمی پژوهش ها در جهت افزایش برون داد تحقیقات
S1G1O3: .افزایش تعداد تحقیقات مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی به اندازه 2 و یک طرح طی دوره یکساله
ردیف شرح فعالیت گروه هدف مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا چگونگی اجرا بودجه نحوه پایش ملاحظات
1 ارایه فراخوان ارسال طرح های تحقیقاتی براساس اولویتهای مصوب مرکز حداقل یکبار در سال  محققین و دانشجویان مرکز 1400 سایت مرکز فراخوان رایگان مشاهده فراخوان  
2 جلب حمایت های الزام برای اجرای طرح ها  ریاست و معاونین مرکز 1400 دانشگاه علوم پزشکی جلسات مشترک رایگان جذب اعتبارات  
3 فراهم اوردن شرایط الزام برای تسریع در روند طرح های پیشنهادی مرکز و طرح های اثر گذار معاونت پژوهشی مرکز 1400 مرکز کاهش زمان تصویب رایگان نظرخواهی  

 

 

S1G2: بهبود کیفی فعالیت های اموزشی و پژوهشی مرکز
S1G2O4: ارتقای شاخص H-index اعضای هیات علمی و مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و نیز ضریب تاثیر مقاالت مرکز 
ردیف شرح فعالیت گروه هدف مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا چگونگی اجرا بودجه نحوه پایش ملاحظات
1 انتخاب عناوین هاتتاپیک و به روز دنیا اعضای مرکز مسئولین مرکز 1400 مرکز جستجو رایگان مشاهده موضوعات  
2 توانمند سازی اعضا مرکز توسط صاحب نظران و یا مشاوره صاحب نظران  اعضای مرکز مسئولین مرکز 1400 مراکز برگزار کننده شرکت در کارگاه یا جلسات  رایگان افزایش شاخص های علم سنجی   
3 ارتقای کیفی طرح های تحقیقاتی اعضای مرکز اعضای مرکز مسئولین مرکز 1400 مرکز بین رشته ای مشاوره انتخاب اساتید و مشاوران مجرب رایگان مشاهده موضوعات  

 

S1G2: :بهبود کیفی فعالیت های اموزشی و پژوهشی مرکز
S1G2O5 : ارتقای سطح کیفی کارگاهها، جمع آوری دیتاهای کوهورت های پرشین-جوانان، ریجستری های مرتبط
ردیف شرح فعالیت گروه هدف مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا چگونگی اجرا بودجه نحوه پایش ملاحظات
1                  
2                  
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: