دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

سرپرست مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

تلفن: 07153314068
ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com
دانلود رزومه

استادیار شیمی آلی
شماره همراه:09177321562
ایمیل آکادمیک: El.zarenezhad@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای تخصصی شیمی پسا دکترا شیمی دارویی

سوابق اجرایی

مدیر ارتباط با صنعت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: