دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

مدیر اجرایی مرکز

تلفن: 07153314068
ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com

شماره همراه: 09177321562

ایمیل آکادمیک: El.zarenezhad@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی شیمی آلی پسا دکترا شیمی دارویی

سوابق اجرایی

مدیر ارتباط با صنعت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: