سروش  دادوری

سروش دادوری

مسئول آزمایشگاه تحقیقات ایمیل: soroushdadvari@gmail.com تحصیلات: کارشناس میکروبیولوژی
 صدیقه آقائی کیان

صدیقه آقائی کیان

ناظر و کنترل کیفی کوهورت پرشین، کارشناس ثبت بیماری ها، مسئول سایت مرکز تحقیقات تلفن: 071-53102464 شماره داخلی: 2464 ایمیل: sedigheh.aghaeikian@gmail.com تحصیلات:

کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

شماره همراه: 09173308495

 مریم طالبی مقدم

مریم طالبی مقدم

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات تلفن: 07153314068 ایمیل: talebi.m.un@gmail.com تحصیلات: کارشناس ارشد امار زیستی، کارشناسی ارشد آمار ریاضی
 صدیقه رضاییان

صدیقه رضاییان

مسئول دفتر مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر تلفن: 07153314068 تحصیلات:

لیسانس ادبیات

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: