سمیه شرفی

سمیه شرفی

پرسشگر پزشکی تحصیلات: کارشناسی پرستاری
 صدیقه آقائی کیان

صدیقه آقائی کیان

ناظر و کنترل کیفی کوهورت پرشین، کارشناس ثبت بیماری ها، مسئول سایت مرکز تحقیقات تلفن: 071-53102464 شماره داخلی: 2464 ایمیل: sedigheh.aghaeikian@gmail.com تحصیلات:

کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

شماره همراه: 09173308495

 زهره شرفی

زهره شرفی

پرسشگر تغذیه تحصیلات: کارشناس پرستاری
 مریم شادمهر

مریم شادمهر

پرسشگر تغذیه تحصیلات: لیسانس حسابداری
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: